D707, Namibia

D707, Namibia

The Garden Route of Namibia.